November, 2013

 • Tampereen yliopiston tutkimus kokosi vinkit pilvipalveluiden käyttöönottoon

  Lehdistötiedote 12.11.2013

  Monissa suomalaisyrityksissä ei vielä osata järjestelmällisesti tavoitella tuottavuushyötyjä pilvipalveluiden avulla. Tampereen yliopiston tutkimuksessa etsittiin ratkaisuja haasteisiin ja tulokset koottiin ohjelistaksi ICT-palveluiden käyttöönottoon. Tutkimus on osa Tuottavuusloikka-projektia, jossa on ollut mukana neljä pirkanmaalaista pilottiyritystä. Näiden yritysten tuottavuutta pilvipalvelut paransivat erityisesti ajansäästön ja projektihallinnan muodossa. 

  Tampereen yliopiston tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten palveluyritysten käsityksiä pilvipalvelujen tuottavuushyödyistä. Tänään julkistetuissa tuloksissa kiteytetään kymmenen vinkkiä, jotka yritysten olisi hyvä huomioida pilvipalveluiden käyttöönotossa.

  1. NÄKYMÄ: tarjoile käyttäjille näkymä siitä, mitä pilviratkaisun käyttöönotto mahdollistaa. Luo merkityksiä ja konkretisoi.
  2. PILOTOINTI: lähde riittävän pienestä kokonaisuudesta liikkeelle. Pilotti on projekti, jolla on alku ja loppu. 
  3. JOHDON SITOUTUMINEN: varmista ylimmän johdon tuki ja se, miten he aikovat johtaa omalla esimerkillään.
  4. HENKILÖSTÖN VOIMA: ota henkilöstö mukaan tavoitteiden määrittelyyn ja hyödynnä edelläkävijöitä luontevina muutosagentteina.  
  5. JÄRJESTELMÄT JA LAITTEET: varmista, että olemassa olevat tietojärjestelmät ja laitteet palvelevat pilviratkaisuihin siirtymistä.
  6. TIETOTURVA: varmista tietoturvan taso ja tarjoile tutkittua tietoa pilveen siirtymisen tueksi.
  7. ARJEN MUUTOS: ymmärrä, miten pilvipalvelut muuttavat työntekijöiden käyttäytymistä ja arkea (operatiiviseen tekemiseen vaikuttavat muutokset).
  8. KÄYTTÖÖNOTTO ASIAKKAIDEN KANSSA: ota asiakkaat mukaan ja avaa rajapintoja ulospäin.
  9. PELISÄÄNNÖT: anna pelisäännöille aikaa kehittyä, mutta älä unohda sopia niistä.
  10. TUOTTAVUUDEN SYNERGIA: näe sisäisen tuottavuuden kehittämisen vaikutus ulkoiseen tuottavuuteen ja päinvastoin.

  Vanhasta luopuminen välttämätöntä

  Tutkimustulokset perustuvat 88 palveluyrityksen haastatteluihin ja Tuottavuusloikka-projektiin kuuluneiden pilottiyritysten kokemuksiin. Tuottavuusloikassa neljä pirkanmaalaista yritystä lähti kehittämään omia työskentelytapojaan pilvipalvelujen avulla. Yritykset saivat apua käyttöönottoon projektiryhmältä, johon kuuluivat Palvelualojen työnantajat PALTA, Tampereen Palveluinnovaatiokeskus TamSI, Microsoft Oy, Sonera, Pirkanmaan yrittäjät, Avoin Tampere -ohjelma sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

  ”Pilottiyritykset saivat nopeasti aikaan konkreettista ajansäästöä. Esimerkiksi Tampereen Messut huomasi, että parantuneen projektihallinnan myötä säästyneen ajan pystyy nyt käyttämään avainasiakkaiden parempaan palvelemiseen. Kuljetusliike Tenho Kemppainen Oy:llä syntyi selkeitä tuottavuushyötyjä jo paperikalenterin korvaamisesta mobiililaitteilla, joilla pääsee käsiksi sähköposteihin paikasta riippumatta”, erityisasiantuntija Riina Pulkkinen Tampereen yliopistosta kertoo.

  ”Pilottiyritysten loikka kohti parempaa tuottavuutta on käynnistynyt lupaavasti, mutta uudet työtavat ja -välineet eivät ole kuitenkaan vielä täysin korvanneet edellisiä. Todellista tehokkuutta syntyy vasta, kun oivalletaan, mistä vanhoista toimintamalleista voidaan uusien toimintatapojen myötä luopua ja mitä niiden tilalle tulee”, Soneran yritysmarkkinoinnin johtaja Mika Hyötyläinen toteaa.

  Puhelinhaastattelututkimukseen osallistuneet 88 palveluyritystä yhdistivät pilvipalveluiden tuottavuushyödyt työn joustavuuden paranemiseen. Esimerkiksi liikkuvaa työtä tekevien arki helpottuu, kun kaikki tarvittava tieto kulkee kätevästi mukana mobiililaitteessa. Myös yhteistyön asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ajateltiin parantuvan ja tehostuvan uusien toimintamallien myötä.

  Rohkeutta ja apua muutokseen

  Tampereen yliopiston tutkimissa palveluyrityksissä kokonaisarviot pilvipalvelujen tuottavuushyödyistä olivat selkeästi myönteisempiä, jos yrityksellä oli jo kokemuksia pilvipalvelun käytöstä. Jos pilvipalvelut eivät olleet tuttuja, suhtautuminen niihin oli skeptisempää.

  ”Pienet yritykset tarvitsevat koulutusta ja kumppaneita palvelujen käyttöön. Yritykset eivät välttämättä tunnista, mistä apua löytäisi nimenomaan alkuvaiheessa, pilvipalvelujen käyttöönotossa. Tämä tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia myös uudentyyppisille palveluyrityksille, jotka voisivat olla tässä apuna”, Palvelualojen työnantajat PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe toteaa.

  ”Tuottavuuden kasvun kannalta tietotekniikka on keskeisessä roolissa. Pilvipalvelujen käyttöönoton aika on nyt, ja tuottavuusparannuksilla alkaa olla suomalaisissa yrityksissä jo kiire. Odottelun aika on ohi”, Tuottavuusloikka-projektissa mukana ollut Markku Pulkkinen Microsoftilta summaa.

  Katso videot Tuottavuusloikka-projektista:

  Pirkanmaalaiset pk-palveluyritykset lähtivät kehittämään työskentelytapojaan pilvipalvelujen avulla

  Tampereen Messut hoitaa SharePointilla vuoden suurinta messuprojektia

  Kuljetusliike Tenho Kemppainen Oy vaihtoi kynän ja paperin pilvikalenteriin

  Lisätiedot:

  Palvelualojen työnantajat PALTA, Riitta Varpe, toimitusjohtaja, puh. 040 534 5353

  Microsoft Oy, Markku Pulkkinen, johtaja, pienet ja keskisuuret yritykset, liiketoimintaratkaisut ja kumppanit, puh. 040 511 6239

  Sonera, Mika Hyötyläinen, yritysmarkkinoinnin johtaja, puh. 040 717 8807

  Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Riina Pulkkinen, erityisasiantuntija, puh. 040 190 1257

  Avoin Tampere -ohjelma, Seppo Haataja, johtaja, puh. 040 500 3475

  Lisätietoa Tuottavuusloikka-projektista:

  Tuottavuusloikka-projektissa neljä kasvunälkäistä pk-palveluyritystä otti tietotekniikan uusimmat mahdollisuudet käyttöönsä ja lähti etsimään oivalluksia liiketoiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä arvon luomiseen asiakkailleen. Mukana olivat messujärjestäjä Tampereen messut, kuljetusalan yritys Tenho Kemppainen Oy, arkkitehtitoimisto Arkjaatiset sekä myynninedistämistoimisto Expression.

  Tuottavuusloikka-pilottiprojektin perustamisen taustalla ovat Palvelualojen työnantajat PALTA, Tampereen Palveluinnovaatiokeskus TamSI, Microsoft Oy, Sonera, Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kaupungin Avoin Tampere -ohjelma sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Yritykset saivat apua pilvipalvelujen käyttöönotossa projektin taustatahoilta. Projektin keskeinen tavoite oli saattaa yritykset tunnistamaan teknologian luomia, tuottavuutta parantavia innovaatiomahdollisuuksia päivittäisessä toiminnassaan.

  Tampereen yliopisto tutki projektin aikana muutoksien aikaansaamia hyötyjä yritysten toiminnassa sekä toteutti projektin aikana puhelinhaastattelututkimuksen, jossa kartoitettiin palvelualojen pk-yritysten pilvipalvelujen käyttöä. Aineiston keruu tapahtui puhelinhaastatteluina aikavälillä 25.7. – 7.8.2013. Haastatteluja tehtiin yhteensä 88, ja näyte kerättiin PALTAn ja Suomen Yrittäjien jäsenistöstä.

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia: Yammer kaikille Office 365 Enterprise -käyttäjille ja reaaliaikainen yhteismuokkaus Office Web Appseihin

  Lehdistötiedote 7.11.2013

  Yhteisöllinen työväline Yammer tuodaan kaikille Office 365 -yrityskäyttäjille. Microsoft Web Apps -sovellukset päivittyvät reaaliaikaisella yhteismuokkauksella. Liiketoimintatiedon hallintatyökalu Power BI tulee osaksi Office 365:tä.

  Jo yli miljardi ihmistä, eli joka seitsemäs maailman asukas, luottaa Microsoft Office -ohjelmistoihin saadakseen asioitaan tehdyksi. Maailma kuitenkin muuttuu ja Office sen mukana. Office 365 tarjoaa pilvipalveluna tutut Office-työkalut uudistettuina ja vastaten nykyaikaisiin työtapoihin: joustavasti, nopeasti, tien päällä ja useille eri laitteille (PC, Mac, tabletti ja puhelin).

  Office 365:n kysyntä on ollut suurta. Kuluttajille suunnatulla Office 365 Home Premium -palvelupaketilla on maailmanlaajuisesti jo yli kaksi miljoonaa tilaajaa ja se on siten Microsoftin nopeimmin kasvava myynnissä oleva tuote kautta aikain. Yhdysvalloissa 60 prosenttia maan 500 suurimmasta yrityksestä (Fortune 500) on hankkinut Office 365:n viimeisen vuoden aikana.

  Lanseerauksen jälkeen Microsoft on tuonut Office 365:een jo yli sata uutta ominaisuutta niin kuluttajille kuin yrityksille. Tänään julkaistiin jälleen uusia ominaisuuksia, muun muassa:

  • Yammer: Jatkossa kaikkien Office 365 Enterprise -versioiden uudet tilaukset sisältävät Yammer Enterprise -ominaisuuden. Kaikki nykyiset Office 365 -asiakkaat saavat myös kyseisen Yammer-käyttöoikeuden. Yammer on helppo tapa ottaa käyttöön yhteisölliset työvälineet kaikille työntekijöille missä tahansa organisaatiossa.
  • Microsoft Office Web Apps: Office Web Apps päivittyy odotetuilla ominaisuuksilla. Reaaliaikainen yhteismuokkaus mahdollistaa tiedostojen työstämisen samanaikaisesti usean käyttäjän toimesta Word Web App, PowerPoint Web App sekä Excel Web App -sovelluksissa. Lisäksi automaattinen tallennus tuodaan Word Web App -sovellukseen.

  • Power BI: liiketoimintatiedon hallintatyökalu tulee yleisesti saataville vuoden 2014 alkupuoliskolla osaksi Office 365:tä. Ominaisuus mahdollistaa yksityisen ja julkisen datan yhdistämisen ja analysoinnin pilvessä, tuottaen runsasta ja oivaltavaa grafiikkaa päätöksenteon tueksi. Tutustu esikatseluversioon: www.powerbi.com

  Esimerkiksi yhdysvaltalainen rautatieyhtiö Burlington Northern Santa Fe (BNSF) on valinnut Office 365:n 45 000 työntekijälleen. Yhtiön henkilöstöstä 95 % tekee liikkuvaa työtä ja Office 365 tuo heille nykyaikaiset, paikasta ja laitteista riippumattomat työvälineet. Office 365 auttaa siis pitämään junat ajan hermolla, kirjaimellisesti.

  Pilvipalveluna Office 365 varmistaa, että tilaajalla on aina käytössään viimeisin ja paras Office-versio ja sen toiminnot kuten sähköposti, tiedostonjako, ryhmätyöskentely, yhteisölliset työvälineet ja paljon muuta. Microsoft tuo tänään ja jatkossakin lisäarvoa Office 365 -tilaajille uusilla toiminnoilla, jotka auttavat ihmisiä saamaan asiat tehdyksi paikasta riippumatta – yksityisyydestä ja tietoturvasta tinkimättä.

  Lue näistä ja muista uusista ominaisuuksista lisää (englanniksi) lehdistötiedotteesta sekä Office 365 technology, Office 365 for business ja Yammer -blogeista. 

  Lisätietoja:

  Harri Mikkanen, tuotemarkkinointipäällikkö, Microsoft Oy, harri.mikkanen@microsoft.com, p. +358 50 554 1618

  Microsoft järjestää median edustajille Yammer-havaintoesityksiä, joissa pääsee kokemaan miten nykypäivän yhteisölliset työvälineet toimivat käytännön työssä. Ota yhteyttä Microsoft Oy:n viestintään, jos olet kiinnostunut: viestintäjohtaja Camilla Lindfors, camillal@microsoft.com, p. +358 40 838 6686.

  Microsoft
  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 99 000 työntekijää yhteensä yli 110 maassa. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria.

 • Xbox julkistaa yhteistyön HBO Nordicin kanssa

  Loistavan TV-viihteen suomalaiset fanit voivat nyt katsoa HBO Nordicia Xbox 360:n kautta

  Tästä päivästä alkaen HBO Nordic on saatavilla Suomessa Xbox 360:n kautta Xbox Live Gold -tilauksella. Tämä uusi viihdesovellus tuo tilaajien ulottuville kaikkien aikojen vaikuttavimmat TV-sarjat HD-laatuisina. Tarjolla on suosikkisarjojen jaksoja nykyisiltä ja menneiltä kausilta sekä uusimmat jaksot vuorokauden sisällä Yhdysvaltain ensiesityksestä – suomeksi tekstitettyinä. 

  ”Olemme innoissamme HBO Nordicin saapumisesta osaksi Xbox 360 -konsolin viihdetarjontaa. HBO Nordicin sarjat, kuten Game of Thrones ja Boardwalk Empire, näyttävät upealta Xbox-sovelluksen kautta HD-tarkkuudella katsottaessa”, kommentoi Xbox-liiketoimintajohtaja Jussi Luoto Microsoftilta.

  HBO takaa aina parhaan mahdollisen laadun ja monipuolisen ohjelmavalikoiman. Tänä vuonna HBO sai 27 Emmy-palkintoa – eli enemmän kuin mikään muu kanava jo 12 vuotena peräkkäin.

  HBO Nordicissa on katsottavissa kaikkien HBO-hittisarjojen kaikki kaudet ja jaksot, esimerkiksi Game of Thrones, Boardwalk Empire, Girls, The Sopranos, Entourage, Sinkkuelämää, The Newsroom ja True Blood. Eikä siinä vielä kaikki. HBO Nordic tarjoaa myös uusia, jännittäviä muiden tuotantoyhtiöiden sarjoja, kuten Masters of Sex, 30 Rock, The Office ja The White Queen. HBO Nordic on televisioviihteen keskipiste, ja sen ainutkertaiset sarjat ovat saaneet lähes 1 000 Emmy-ehdokkuutta.

  HBO Nordic on saatavilla kuukausitilauksena hintaan 9,95 €. Tilaus on voimassa toistaiseksi.

  Tietoja Xboxista

  Xbox on Microsoftin huippuluokan viihdepalvelu, joka on yhteensopiva television, puhelimen, tietokoneen ja tabletin kanssa. Niin olohuoneissa kuin liikkeelläkin, se tarjoaa parhaat ja laajimmat pelivalikoimat sekä yhden maailman suurimmista musiikki-, elokuva-, televisio- ja urheilukirjastoista. Suosikkipelisi, TV-ohjelmasi ja viihteesi heräävät eloon uudella tavalla Kinectin, Xbox SmartGlassin ja Xbox Liven, maailman parhaimman sosiaalisen viihdeverkoston, avulla. Lisätietoja Xboxista löytyy osoitteesta www.xbox.com.
   

  Tietoa HBO Nordicista

  HBO Nordic AB tarjoaa maksu-TV-kanavan sekä premium web-TV-palvelun Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Ensimmäisenä HBO-brändin palveluna Pohjoismaissa HBO Nordic tarjoaa maksullisen, ympärivuorokautisen ja mainoksettoman televisiokanavan. HBO Nordic tarjoaa myös web-TV -palvelunsa kuluttajille suoraan verkkoalustansa hbonordic.com kautta sekä paikallisten jakelukumppanien kautta. HBO Nordic tarjoaa tilaajilleen tämän hetkisten sarjojensa kaikki tuotantokaudet ja tuttuja klassikoita, kuten Sex and the City, The Sopranos ja The Wire. Ohjelmistossa on myös uusia Pohjoismaissa ensiesityksensä saavia muiden tuotantoyhtiöiden sarjoja, HBO:n komediaspesiaaleja sekä Hollywoodin ja kansainvälisten suurten studioiden, paikallisten jakelijoiden ja riippumattomien tuottajien menestyselokuvia.

   

  Lisätietoja, vain lehdistö:


  Jarno Kallunki-Mättö, PR & Product Marketing Manager, Microsoft
  i-jakall@microsoft.com, p. 050 919 5381

  Nina Palmroos, PR & Marketing, HBO Nordic
  nina.palmroos@hbonordic.com, p. 040 568 1484