April, 2012

 • Kansallista etätyöpäivää vietetään jälleen 21.9.2012

  Lehdistötiedote 19.4.2012

  Suomen ympäristökeskus ja Microsoft Oy kumppaneineen järjestävät toisen Kansallisen etätyöpäivän perjantaina 21.9.2012. Viime syksynä kampanjaan osallistui yli 10 000 suomalaista ja lähes 200 organisaatiota. Tänä vuonna kampanjassa nostetaan esille etätyön pelisäännöt ja luottamus. Kampanjan suojelijana toimii työministeri Lauri Ihalainen.

  Uusi teknologia mahdollistaa etätyön tekemisen aiempaa helpommin. Muutosta tukevat myös uudenlainen johtaminen, mukautuvat työtilat ja ihmisten asenteiden muutos. Hyötyjinä ovat niin työnantajat, työntekijät kuin ympäristökin.

  ”Etätyö perustuu luottamukseen työnantajan ja työntekijän välillä. Kun tekniset valmiudet etätyön tekemiseen on rakennettu, myös käytännön pelisäännöistä kannattaa sopia avoimella keskustelulla esimiesten ja henkilöstön välillä”, Microsoft Oy:n henkilöstöjohtaja Tytti Bergman sanoo. ”Meillä jokaiseen palaveriin voi osallistua myös verkon kautta, kenellekään ei tulisi mieleen kyseenalaistaa kollegan työskentelyn tehokkuutta, jos tämä ei ole näköetäisyydellä. Läsnä voi olla mistä tahansa.”

  Etätyö yleistyy myös valtionhallinnossa

  Myös valtionhallinnon henkilöstö on yhä kiinnostuneempi joustavista työnteon

  tavoista. Sopimuksia säännöllisestä etätyöstä tehdään koko ajan lisää ja esimiehiä kannustetaan luomaan mahdollisuuksia etätyölle tehtävissä, joihin se sopii.

  "Joustavat työnteon tavat, mukaan lukien etätyö, edistävät tehokkuuden lisäksi työssä jaksamista. Myös työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen eri elämänvaiheissa onnistuu paremmin. Etätyöstä on jo paljon hyviä esimerkkejä olemassa, mutta vieläkin tarvitaan lisää tekoja asian tunnetuksi tekemiseksi", hallitusneuvos Tuija Wilska Valtion työmarkkinalaitoksesta sanoo.

  Kampanja tuo esiin etätyön monet hyödyt

  Vuoden 2011 kampanjasta tehdyn kyselyn perusteella Kansalliseen etätyöpäivään osallistuneet yritykset ovat kokeneet ajasta ja paikasta riippumattoman työn lisäävän tuloksellisuutta, parantavan työssä jaksamista ja luovan työpaikoille myönteistä ilmapiiriä. Lisäksi työntekijät arvostavat työrauhaa, ajansäästöä ja mahdollisuutta rytmittää työ omien tarpeiden mukaan.

  ”Etätyö pitää mieltää yhdeksi ihan tavalliseksi työskentelytavaksi. Asiantuntijaorganisaatiossa se on erittäin kannatettavaa: etätyössä pystyy keskittymään ja työ on usein toimistossa tehtyä työtä tehokkaampaa”, kertoo yksi kampanjakyselyyn vastanneista.

  ”Etätyö vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi työtyytyväisyyteen. Se ei ole hankalaa, kun käytännöt on kerran mietitty”, toteaa toinen vastaaja.

  Mukana olleet organisaatiot perustelivat kampanjaosallistumistaan mm. hyvillä etätyökäytännöillä, ympäristönäkökulmilla sekä halulla edistää etätyötä omassa organisaatiossa ja laajemminkin.

  Microsoftin tuore Eurooppa-tasoinen etätyötutkimus puolestaan kertoo, että 63 prosentilla etätyön sallivista suomalaisyrityksistä on kirjatut etätyökäytännöt ja 83 prosenttia yrityksistä hyväksyy etätyönteon. Samanaikaisesti 88 prosenttia vastanneista uskoo teknologian parantavan tiimityöskentelyä.

  ”Saamamme palaute kertoo selvästi, että tyytyväisimpiä työpaikoilla ollaan silloin, kun etätyö on hyvin suunniteltua ja organisoitua, pelisäännöt ovat selvät ja ne kohtelevat työntekijöitä tasapuolisesti”, kertoo kampanjavastaava Ulla Ala-Ketola Suomen ympäristökeskuksesta.

  Tavoitteena osallistujien määrän tuplaus

  Viime syksynä järjestettyyn ensimmäiseen Kansalliseen etätyöpäivään osallistui 10 300 henkeä, joiden ansiosta Suomessa jäi ajamatta lähes 400 000 kilometriä työmatkoja, ruuhkissa istuttiin yli 8 000 tuntia vähemmän ja 50 tonnia hiilidioksidia jäi päästämättä taivaalle. Mikäli sama määrä ihmisiä etätyöskentelisi joka perjantai, Suomessa säästettäisiin vuosittain yli 18 miljoonaa työmatkakilometriä ja hiilidioksidipäästöt putoaisivat 2 360 tonnia.

  "Tänä vuonna tavoitteenamme on saada tuplasti lisää etätyöpäivään osallistujia. Kampanjan saama palaute oli niin myönteistä, että uskomme ihmisten innostuvan mukaan. Kampanja puhuttelee sekä niitä, jotka tekevät etätöitä että niitä, joiden työhön se sopisi, mutta jotka syystä tai toisesta eivät ole saaneet siihen mahdollisuutta", kampanjavastaava Terhi Jaakkola Microsoftilta sanoo.

  Katso lisää etätyöstä ja tule mukaan kampanjaan www.etatyopaiva.fi

  Neljä faktaa etätyöstä:

  1. Suomi on monien tutkimusten mukaan yksi Euroopan kärkimaita etätyösovelluksissa. Etätyön tekeminen Suomessa on seitsenkertaistunut vuodesta 1990 vuoteen 2008.
  2. Etätyötä tekee 15 prosenttia palkansaajista vähintään satunnaisesti varsinaisen työpaikan ulkopuolella.
  3. Lisäksi palkansaajista 34 prosenttia tekee päätyöhönsä liittyviä töitä kotonaan joskus tai osittain, miehet hieman useammin kuin naiset ja toimihenkilöt useammin kuin työntekijät.
  4. Maantieteellisesti etätyötä tehdään eniten Etelä-Suomen läänissä, missä noin viidesosa työllisistä tekee etätyötä ainakin satunnaisesti.


  Lisätietoja

  Kampanjavastaava Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 740 1656, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

  Kampanjavastaava Terhi Jaakkola, Microsoft Oy, puh. +358 50 5359 169, etunimi.sukunimi@microsoft.com

  Henkilöstöjohtaja Tytti Bergman, Microsoft Oy, puh. 050 55 55 342, etunimi.sukunimi@microsoft.com

  Etätyö valtionhallinnossa

  Hallitusneuvos Tuija Wilska, Valtion työmarkkinalaitos, puh. 09 1603 4919, etunimi.sukunimi@vm.fi

   

  Suomen ympäristökeskus

  Suomen ympäristökeskus SYKE on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tutkii ympäristön muutoksiin liittyviä ilmiöitä ja kehittää ratkaisuja muutosten hallintaan. Suomen ympäristökeskuksen osaaminen perustuu pitkäaikaiseen ympäristön seurantaan, monipuoliseen tutkimustietoon sekä vankkaan asiantuntemukseen.

  Microsoft

  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 92 000 työntekijää yhteensä 102 maassa. Heinäkuussa 2011 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 69.94 miljardia US dollaria.

   

  Yhteenveto tutkimustuloksista 19.4.2012

  Etätyö yleistyy, mutta teknologian hidas omaksuminen sekä jäykkyys yrityskulttuurissa viivästyttävät kehitystä

  Microsoftin teettämä tutkimus osoittaa, että eurooppalaisissa yrityksissä on vielä tehtävää joustavan työskentelyn omaksumisessa. Etätyötä mahdollistavaa teknologiaa otetaan verrattain hitaasti käyttöön ja johtamista ei ole vielä osattu täysin sopeuttaa uusiin työtapoihin. Tämä hidastaa tuottavuuden kasvua, kustannussäästöjä sekä työtyytyväisyyden parantumista.

  Microsoftin teettämän selvityksen mukaan suurin osa länsieurooppalaisista yritysjohtajista suhtautuu hyvin toiveikkaasti etuihin, joita joustavat työkäytännöt voivat tuoda liiketoiminnalle ja työntekijöille. Silti strategiat uusien työskentelytapojen toteuttamiseksi näyttävät käytännössä olevan vielä tekemättä. Vaikka yritykset yhä useammin antavat työntekijöilleen vapautta valita missä ja milloin työnsä tekee, suurin este työntekijän näkökulmasta on oikean teknologian saatavuus sekä johdon ohjaus. Täysin joustava työskentely on todellisuutta vain tietotyöntekijöiden vähemmistölle eurooppalaisissa yrityksissä. 

  Tutkimuksen toteutus

  Tutkimuksen toteutti Vanson Bourne marraskuussa 2011. Haastateltavia yrityspäättäjiä oli yhteensä 1 500 viidessätoista Länsi-Euroopan maassa. Suomessa haastatteluja tehtiin 100.

  Poimintoja tutkimustuloksista Suomessa (suluissa Länsi-Euroopan keskiarvo):

  • 68 % (62 %) organisaatioista on vakuuttunut siitä, että on tärkeää tarjota joustavia työjärjestelyitä osaavan työvoiman houkuttelemiseksi ja pitämiseksi.
  • 71 % (77 %) esimiehistä on sitä mieltä, että joustava työskentely lisää työn tuottavuutta. Tuottavuus arvioidaan lisääntyvän keskimäärin 37 %:lla (46 %).
  • 83 % (82 %) työnantajista sallii etätyönteon. 63 % (63 %) näistä yrityksistä sallii työntekijöiden omien laitteiden käytön työntekoon.
  • Kuitenkin, kun tätä verrataan työntekijöiden näkemyksiin, asia näyttää erilaiselta​​: vain 71 % (64 %) palkansaajista sanoo hänellä olevan mahdollisuus tehdä etätyötä, ja 46 % (29 %) sanoo saaneensa kirjatut ohjeet etätyökäytännöistä.
  • Vaikka 63 % (71 %) etätyön sallivista työnantajista sallivat työntekijöiden omien laitteiden käytön työnteossa, silti vain 53 % (17 %) tarjoaa yhdistelmän etätyön mahdollistavia perustekniikoita, kuten kannettava tietokone, älypuhelin ja etäyhteys työnantajan verkkoon.
  • 42 % (33 %) etätyön sallivista yrityksistä tarjoaa etätyöpöytäyhteyden, jonka avulla voi työskennellä toimiston ulkopuolella.
  • 88 % (89 %) uskoo teknologian parantavan tiimityöskentelyä, mutta vain 51 % (41 %) on viimeisen vuoden aikana investoinut yhteistyöteknologiaan, kuten pikaviestimiin, videoneuvottelu- tai muihin yhteistyöratkaisuihin.
  • 71 % etätyön sallivista työnantajista luottaa työntekijänsä olevan tuotteliaita etätyössä, mutta vain 56 % (52 %) työntekijöistä uskoo työkaverinsa olevan tuottelias tehdessään etätöitä.
  • 19 % (25 %) etätyön sallivista työnantajista mittaa joustavan työnteon vaikutuksia.
  • Länsi-Euroopan maat, joissa yritykset todennäköisemmin sallivat joustavan työnteon ovat Saksa, Britannia ja Norja. Vähiten avoimia joustavalle työnteolle ollaan Belgiassa, Portugalissa ja Italiassa.
 • Microsoft ja Nokia kehittävät karttapalvelujaan: Katukuvaukset alkavat pääkaupunkiseudun keskustojen ja lentokentän alueella

  Tiedote 27.4.2012 klo 12:00

  Microsoft ja Nokia tekevät katukuvauksia toukokuun alusta lähtien pääkaupunkiseudulla. Kuvaukset tapahtuvat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kaupunkien keskustoissa ja muilla vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Kuvausauton tunnistaa auton kyljessä olevista Navteq- ja Bing-logoista sekä katolla olevasta panoraamakamerasta.

  Pääkaupunkiseudun asukkaille on jatkossa luvassa entistä parempia karttapalveluja. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla valmistellaan karttapalvelun pilottia, jonka yhteydessä Microsoft ja Nokia kuvaavat yhteistyössä teitä ja katuja kaupunkien keskustoissa ja muilla vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Molemmat yhtiöt panostavat karttapalveluihin: Nokia Kartat ja Nokia Navigointi ovat monelle tuttuja karttapalveluita kännykässä, Microsoft tarjoaa Bing-karttapalveluita osana Bing-hakupalvelua.

  Kuvausautot ottavat kuvia katutasolta. Microsoft hyödyntää kuvia Streetside-palvelussa, jonka avulla käyttäjien on entistä helpompi suunnistaa oikeaan osoitteeseen ja löytää kohteita, kun tietokoneelta tai matkapuhelimen ruudulta voi nähdä reitin varrella olevia maamerkkejä ja rakennuksia. Katutasokuvien avulla käyttäjät voivat myös helpommin löytää esimerkiksi kauppoja tai muita palveluita.

  Yksityisyydensuoja ensiarvoisen tärkeää

  Yksityisyydensuoja on tärkeä asia sekä Microsoftille että Nokialle. Yhtiöt ovat saaneet henkilötietolain mukaisen luvan teiden ja katujen kuvaukseen Suomen Tietosuojalautakunnalta ja hanke toteutetaan Tietosuojalautakunnan asettamien lupaehtojen mukaisesti. Microsoftin Streetside-karttapalvelussa julkaistavat kuvat käsitellään automaattisen sumentamisteknologian avulla siten, etteivät esimerkiksi ihmisten kasvot ja autojen rekisteritunnukset ole niissä tunnistettavissa.

  Streetside-palvelun käyttäjät voivat helposti ilmoittaa työkalun avulla, jos jokin julkaistu kuva olisi käsittelystä huolimatta ongelmallinen yksityisyyden suojan kannalta. Käyttäjä voi klikata alkuperäisen kuvan kanssa samalla sivulla olevaa linkkiä, joka ohjaa käyttäjää tekemään ilmoituksen sumennettavasta kohteesta tai ihmisestä. Ilmoitukset käsitellään mahdollisimman nopeasti. Palvelu löytyy osoitteesta www.bing.com/maps/

  Lisätietoa:

  www.microsoft.fi/streetside

  http://www.microsoft.com/maps/streetside.aspx

  http://corporate.navteq.com/finnish/data_privacy.htm

  Microsoft Oy, tietoyhteiskuntasuhteiden johtaja Max Mickelsson puh. 050 4999 776, sähköposti maxmick@microsoft.com

  STREETSIDE – katutason kuvat
  Usein kysyttyjä kysymyksiä

  K. Mikä on Streetside?

  V. Katutason kuvien (Streetside) avulla kartan käyttäjien on mahdollista käyttää Bing-karttoja katutasolta. Streetside toimii karttojen, reittiohjeiden ja paikallishakujen täydennyksenä. Kuvat kerätään autoon kiinnitetyn 360 asteen kameran avulla. Ajamme pitkin yleisiä teitä ja muita julkisia alueita (esim. parkkipaikat) ja päähuomiomme on kaduissa, joiden varrella on yrityksiä ja muita mielenkiinnon kohteita.

  K. Missä Streetside näkyy?

  V. Streetside on käytettävissä Bing-karttojen beta-sivustolla osoitteessa http://www.bing.com/maps/explore/.

  K. Milloin näitä tietoja kerätään Suomessa?

  V. Suunnitelmamme on, että kuvaukset alkavat 2.5.2012 Helsingistä, ja toivomme saavamme Helsingin, Espoon ja Vantaan keskustat valmiiksi syyskuun loppuun mennessä.

  K. Missä muualla katutason kuvia on kerätty?

  V. Microsoft on jo kerännyt kuvia 56 kaupunkialueella Yhdysvalloissa. Microsoft aloitti katutason kuvien keräämisen marraskuussa 2009 yleisillä teillä, pääasiassa Kanadassa alueillalla, jotka sijaitsivat lähellä vuoden 2010 talviolympialaisten tapahtumapaikkoja, mukaan lukien Vancouverin ja Whistlerin alueet. Microsoft aloitti katutason kuvien keräämisen Euroopan maissa (esim. Saksa, Ranska ja Iso-Britannia) vuonna 2011.

  K. Minkälaisia toimenpiteitä on tehty, jotta katutason kuvat eivät loukkaisi yksilön yksityisyydensuojaa?

  V. Olemme olleet etukäteen yhteydessä Tietosuojavaltuutetun toimistoon sen varmistamiseksi, että kartoitustuotteemme noudattavat kuvien hankkimiseen ja julkaisuun liittyviä paikallisia lakeja. Kuten kaikessa Microsoft-teknologiassa, katutason kuvat ja Bing-kartat on suunniteltu turvallisuus ja yksityisyys huomioiden. Käytämme automatisoitua ohjelmistoa ja kehittyneitä algoritmejä kasvojen ja rekisterikilpien tunnistamiseksi ja sumentamiseksi suojellaksemme yksilöiden yksityisyyttä. Automatisoidun ohjelmiston ja kehittyneiden algoritmien perustana ovat Microsoftin monivuotiset tutkimusinvestoinnit tietokonenäköä koskevaan tekniikkaan. Vastaanotamme myös kuvien sumentamis- ja poistopyyntöjä materiaaleista, jotka käsittelevät kasvoja tai ihmisiä, koteja, autoja, väkivallantekoja, alastomuutta tai laitonta materiaalia. Käsittelemme jokaisen pyynnön. Kuvan sisällöstä riippuen, voimme joko poistaa sen kokonaan, sumentaa osan kuvasta tai olla suorittamatta minkäänlaisia toimenpiteitä, jos piirteet eivät ole tunnistettavissa.

  K. Mitä toimenpiteitä Microsoft on suorittanut varmistaakseen, että katutason kuvat noudattavat paikallista lainsäädäntöä?

  V. Olemme henkilötietolain vaatimalla tavalla hakeneet Tietosuojalautakunnalta lupaa kerätä ja käsitellä kuvia Streetsiden tarkoituksia varten, ja se on meille myönnetty. Lisäksi olemme käyneet avointa ja suoraa keskustelua Tietosuojavaltuutetun kanssa koko hakuprosessin ajan. Olemme myös kuunnelleet viranomaisilta (Tietosuojavaltuutettu) saamaamme palautetta ja ottaneet myös opiksi muiden yhtiöiden kokemuksista Suomessa.

  K. Ilmoitatteko yhteisöille, että suoritatte kuvauksia niiden lähiympäristössä?

  V. Toteutamme kaikki tarvittavat toimenpiteet taataksemme, että kuvauspaikoista ja -päivämääristä tiedotetaan yleisölle. Projektia koskevat perustiedot ovat saatavilla Microsoftin ja NAVTEQin verkkosivuilla.

  K. Miten ja milloin kuvat otetaan?

  V. Kuvat otetaan merkittyihin, kaupunkialueilla liikkuviin autoihin kiinnitettyjen kameroiden avulla.

  K. Miten kuvausautot on merkitty?

  A. Autot on merkitty selvästi Microsoftin Bing ja kuvankeräysyhteistyökumppanin, NAVTEQin logoilla

  K. Minkälaista yhteistyötä teette Nokian kanssa?

  V. Microsoft kerää Streetside-kuvat yhteistyössä Nokian kanssa, joka on sekä Nokia Kartat että NAVTEQ Kartat -sovellusten takana. Nokia käyttää asiantuntemustaan tehokkaasta digitaalisen ja maantieteellis-avaruudellisen tiedon keräämisestä keräysajoneuvojen operoimiseen sekä tietologistiikan hallinnoimiseen. Microsoft soveltaa alan johtavia kuvankäsittely- ja yksityisyyden suojatekniikoita kuvatuotteiden luomiseen sekä Bing-karttoja että Nokian yritysasiakkaita varten.

  K. Kuinka kauan katutason kuvia säilytetään?

  V. Tietosuojalautakunnan myöntämän luvan mukaisesti säilytämme alkuperäiset kuvat vuoden ajan niiden julkaisemisesta lukien. Kuvista on apua katutason kuvausteknologian sekä yksityisyydensuoja-algoritmien jatkokehitykseessä.

  K. Loukkaavatko katutason kuvat yksilön yksityisyyttä?

  V. Kuten kaikessa Microsoft-teknologiassa, katutason kuvat ja Bing kartat on suunniteltu turvallisuutta ja yksityisyyttä koskevat seikat huomioon ottaen. Olemme huolella tarkistaneet yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja määräykset (esim. henkilötietolaki) ja työskennelleet proaktiivisesti Tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa varmistaaksemme, että katutason kuviimme liittyvät toimet noudattavat voimassa olevaa kuvien hankintaa ja julkaisemista koskevaa lainsäädäntöä.

  K. Minkälaisia kuvia te sumennatte ja miten se tapahtuu?

  V. Käytämme alan johtavia automatisoituja ohjelmistoja ja edistyneitä algoritmejä kasvojen ja rekisterikilpien tunnistamiseksi ja sumentamiseksi. Automatisoidun ohjelmiston ja kehittyneiden algoritmien perustana ovat Microsoftin monivuotiset tutkimusinvestoinnit tietokonenäköä koskevaan tekniikkaan.

  K. Kuinka tarkkaa sumentaminen on?

  V. Sisäinen testauksemme on osoittanut, että yksityisyyttä koskevat algoritmimme ja tunnistusasteemme vastaavat alan yleistä onnistumisastetta. Kuten kaikissa automatisoiduissa lähestymistavoissa, on olemassa mahdollisuus, että kaikkia sumennettavaksi tarkoitettuja kuvia ei tunnisteta. Tällaisissa tapauksissa annamme ihmisille mahdollisuuden tunnistaa ja ilmoittaa meille huolestuttavista kuvista, jonka jälkeen voimme arvioida niitä koskevan poistopyynnön.

  K. Minkälaisia poistopyyntöjä toteutatte?

  V. Otamme vastaan kasvoja tai ihmisiä, koteja, autoja, väkivallantekoja, alastomuutta tai laitonta materiaalia koskevia sumentamis- ja poistopyyntöjä. Kuvien poistopyynnöt tehdään sen sivun kautta, jolla kyseinen kuva esiintyy. Streetside-palvelun yhteydessä löytyy tiedot siitä, miten pyynnöt kuvien poistamiseksi tulee tehdä.

  K. Mitä tapahtuu, jos kuva pyydetään poistamaan?

  V. Asiantuntijatiimi käsittelee jokaisen pyynnön erikseen. Kuvien sisällöstä riippuen voimme joko poistaa ne kokonaan, sumentaa osan kuvasta tai olla suorittamatta minkäänlaisia toimenpiteitä, jos kuvassa näkyvät piirteet eivät ole tunnistettavissa.

  K. Kuinka kauan kestää, että kuvan poisto- tai sumentamispyyntöön vastataan?

  V. Tiimimme tarkistaa kaikki pyynnöt ja ryhtyy toimenpiteisiin viivytyksettä.

  K. Voivatko kodinomistajat ja yrittäjät pyytää, että heidän kodeistaan tai yrityksistään otetut kuvat poistetaan?

  V. Otamme vastaan kasvoja tai ihmisiä, koteja, autoja, väkivallantekoja, alastomuutta tai laitonta materiaalia koskevia sumentamis- ja poistopyyntöjä. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.

   

  Microsoft

  Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoftin palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Maailmanlaajuisesti Microsoftilla on noin 92 000 työntekijää yhteensä 102 maassa. Heinäkuussa 2011 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 69.94 miljardia US dollaria.