ตัวอย่างคำสั่งการเปลี่ยน จาก Full Server ไปเป็น Server Core ใน Windows server 2012


PS:> Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra -Restart


หรือ


PS:>Get-WindowsFeature User-Interface-Infra | Remove-WindowsFeature
PS:>Restart-Computer


จาก Sever Core ไปเป็น Full Server


PS:> Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell -Restart