Pomocí příkazů AT a MSG docílíme jednoduše zobrazení připomínky ve Windows. Podmínkou správné funkce je běžící služba plánovače úloh (schedule) – pokud neběží, spustíme ji příkazem

net start schedule

Okno se zprávou v 15:00 naplánujeme třeba takto (msg lze použít ve Windows Vista, starší systémy mají službu messenger a příkaz net send):

at 15:00 msg * POZOR zpráva všem!

image

Zkontrolujeme naplánované úlohy – zadám samotný příkaz AT

C:\Windows\system32>at
ID stavu  Den           Čas      Příkazový řádek
-------------------------------------------------------------------------------
    6  Dnes          15:00 odp.  msg * POZOR zpráva všem!

Příkaz AT

C:\Windows\system32>at /?
Příkaz AT plánuje spouštění příkazů a programů v počítači v zadaném
čase a datu. Aby bylo možné příkaz AT použít, musí být spuštěna služba
Plánovač úloh.

AT [\\název_počítače] [ [id] [/DELETE] | /DELETE [/YES]]
AT [\\název_počítače] čas [/INTERACTIVE]
  [ /EVERY:datum[,...] | /NEXT:datum[,...]] "příkaz"

\\název_počítače  Určuje vzdálený počítač. Není-li tento parametr zadán,
          budou příkazy plánovány v místním počítači.
id         Udává identifikační číslo, které bude přiřazeno
          plánovanému příkazu.
/delete      Zruší plánovaný příkaz. Není-li zadán parametr id, budou
          zrušeny všechny příkazy naplánované v počítači.
/yes        Používá se u příkazu pro zrušení všech úloh, když není
          požadováno další potvrzování.
čas        Určuje čas, kdy má být příkaz spuštěn.
/interactive    Umožňuje úloze komunikovat s plochou uživatele
          přihlášeného v okamžiku spuštění úlohy.
/every:datum[,...] Spouští příkaz ve všech stanovených dnech týdne nebo
          měsíce. Není-li datum zadáno, předpokládá se aktuální den
          daného měsíce.
/next:datum[,...] Spustí zadaný příkaz při dalším výskytu stanoveného
          dne (např. příští úterý). Není-li datum zadáno,
          předpokládá se aktuální den daného měsíce.
"příkaz"      Určuje příkaz systému Windows NT nebo dávkový
          program, který má být spuštěn.

Příkaz MSG

C:\Windows\system32>msg
Odešle zprávu uživateli.

MSG {uživatelské_jméno | název_relace | ID_relace | @název_souboru | *}
  [/SERVER:server] [/TIME:sekundy] [/V] [/W] [zpráva]

 uživatelské_jméno  Určuje uživatelské jméno.
 název_relace      Název relace
 ID_relace        Číslo ID relace
 @název_souboru   Označuje soubor obsahující seznam uživatelských jmen,
           názvů relací a ID relací, na které bude zpráva odeslána.
 *          Odeslat zprávu všem relacím na zadaném serveru.
 /SERVER:server   Server, který má být kontaktován (výchozí je aktuální server).
 /TIME:sekundy    Doba čekání na potvrzení zprávy přijímačem.
 /V         Zobrazí informace o prováděných činnostech.
 /W         Čeká na odpověď uživatele, užitečné s parametrem /V.
 zpráva       Zpráva k odeslání. Pokud není zadána, bude o ní požádáno
           nebo čte ze vstupu stdin.